card

 ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх.
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх.
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх.
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх.
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх.
 • Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагаас хэрэглээний лизингээр худалдан авах бараа бүтээгдэхүүнээ сонгож, үнийн нэхэмжлэхийг авсан байх.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл энд дарж татаж авна уу).
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/.
 • Цалингийн орлоготой бол: Нийгмийн даатгалын дэвтэр(Цалингийн орлого нь ХААН банкин дахь дансаар дамждаг тохиолдолд шаардлагагүй).
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт.
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримт.
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд.
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ.
 • Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл.

Зээлийн хэмжээ

10 сая хүртэл төгрөг
/Зээлийн доод хэмжээ: Улаанбаатар хотод 1 сая төгрөг, Орон нутагт 500 мянган төгрөг/

Зээлийн хугацаа

12 хүртэл сар

13-24 хүртэл сар

25-30 хүртэл сар

Зээлийн хүү* /жилийн/

Улаанбаатар - 21.6%
Орон нутаг - 18.0%

Улаанбаатар - 22.8%
Орон нутаг - 19.2%

Орон нутаг - 20.4%

Урьдчилгаа төлбөр

Улаанбаатар - Барааны үнийн дүн 3 сая хүртэл төгрөг бол 10%, 3 сая төгрөгөөс дээш бол барааны үнийн дүнгийн 20%

Орон нутаг - Барааны үнийн дүн 5 сая хүртэл төгрөг бол 0%, 5 сая төгрөгөөс дээш бол барааны үнийн дүнгийн 10%

Зээлийн өргөдлийн хураамж

1000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл /Олгосон зээлийн дүнгийн/

1% буюу 1.5 сая төгрөг

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Зээлийн муу түүхгүй байх.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Худалдан авалтын зээлийн өргөдөл (ХасБанкны салбараас эсхүл энд дарж татаж авна уу);
 • 3х4 хэмжээний цээж зураг;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүдийн НДДэвтэр, түүний хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн гишүүдийн НДДэвтэрт бодит цалин тусгагдаагүй бол цалингийн тодорхойлолт (ХасБанкны салбараас эсхүл энд дарж татаж авна уу);
 • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Худалдан авах барааны нэхэмжлэх;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН НӨХЦӨЛ

Хэмжээ

Хугацаа

Хүү

Шимтгэл

Сарын

Жилийн

50 сая төгрөг хүртэл

 30 сар

2.00%

24.00%

Зээл олголтын дүнгийн 1%

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Тухайн байгууллагад 6 сар тогтвортой ажилласан үндсэн ажилтан байх;
 • Тухайн бизнесийг 12 сараас багагүй хугацаанд эрхэлсэн байх;

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Өргөдлийн маягт
 • Сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан цээж зураг
 • Цалингийн тодорхойлолт
 • Цалингийн дансны хуулга
 • Үлдэгдэлтэй зээлийн материал
 • Барааны нэхэмжлэх
 • Бизнесийн орлогыг нотлох баримт, бичиг

НӨХЦӨЛ

Төрөл

Ахуйн хэрэгцээний бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах Хувийн хэрэглээний эд зүйлс худалдан авах Өрхийн амьдрах орчин сайжруулах Өрхийн гэнэтийн эсвэл нэмэлт хэрэгцээг санхүүжүүлэх

Зээлийн хэмжээ

20 сая төгрөг хүртэл 5 сая төгрөг хүртэл 20 сая төгрөг хүртэл 50 сая хүртэл

Хугацаа

30 сар хүртэл 18 сар хүртэл 30 сар хүртэл 30 сар хүртэл

Зээлийн хүү /жилээр/

20.40% - 22.80% 20.40% - 22.80% 22.80% 22.80%

Зээлийн бодит өртөг

21.26% - 23.67%

Зээлийн шимтгэл

 1.00%

Зээлийн шимтгэл

Худалдан авч буй бараа, бүтээгдэхүүн

Худалдан авч буй бараа, бүтээгдэхүүн

Зээлийн зарцуулалт хийгдэх өөрийн эцэг эх, ах дүүгийн нэр дээрх үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалах

Барьцаалах боломжтой орон сууц, хашаа байшин, машин